Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/425 оd 9. ožujka 2017. o najnižoj prodajnoj cijeni za obrano mlijeko u prahu za šesti djelomični poziv za podnošenje ponuda u okviru natječajnog postupka otvorenoga Provedbenom uredbom (EU) 2016/2080