Rådets ståndpunkt (EU) nr 14/2020 vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten (omarbetning) Antagen av rådet den 23 oktober 2020 (Text av betydelse för EES) 2020/C 410/01