Позиция (ЕС) № 14/2020 на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека (преработена) Приета от Съвета на 23 октомври 2020 г. (текст от значение за ЕИП) 2020/C 410/01