Υπόθεση T-781/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Ιανουαρίου 2016 — TVR Automotive κατά ΓΕΕΑ — Cardoni (TVR ENGINEERING) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος TVR ENGINEERING — Προγενέστερο εικονιστικό κοινοτικό σήμα TVR — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Απουσία ομοιότητας μεταξύ των σημείων — Απουσία κινδύνου συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]