Υπόθεση C-12/13 P: Αναίρεση που άσκησε στις 10 Ιανουαρίου 2013 οι Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) στις 7 Νοεμβρίου 2012 στην υπόθεση T-574/08, Syndicat des thoniers méditerranéens κ.λπ. κατά Επιτροπής