Sag C-516/19: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 24. september 2020 — NMI Technologietransfer GmbH mod EuroNorm GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Berlin — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse – statsstøtte – artikel 107 TEUF og 108 TEUF – forordning nr. 651/2014 – fritagelse for visse kategorier af støtte, der er forenelige med det indre marked – bilag I – små og mellemstore virksomheder (SMV’er) – definition – kriterium om uafhængighed – artikel 3, stk. 1 – uafhængig virksomhed – artikel 3, stk. 4 – ikke omfattet – offentlige organers indirekte kontrol med 25 % af kapitalen eller stemmerettighederne – begreberne »kontrol« og »offentlige organer«)