Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/688 z dnia 24 kwietnia 2015 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę MON 88913 (MON-88913-8), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 2760) (Tekst mający znaczenie dla EOG)