Резолюция (ЕС) 2019/1459 на Европейския парламент от 26 март 2019 година съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2017 година