2009/41/WE: Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Austrii