Komission asetus (EY) N:o 778/2000, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2000, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2799/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyn seitsemännen erityisen tarjouskilpailun puitteissa