Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1614/2002 z dnia 6 września 2002 r. dostosowujące rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97 do rozwoju gospodarczego i technicznego oraz zmieniające rozporządzenia Komisji: (WE) nr 2700/98, (WE) nr 2701/98 i (WE) nr 2702/98