Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 268, 28 Σεπτέμβριος 1988