Komisia Zmena a doplnenie dohody zo 6. októbra 1959 vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu (Euratom) a vládou Kanady o spolupráci pri mierovom využívaní atómovej energie