Komission asetus (EY) N:o 2187/2002, annettu 9 päivänä joulukuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi