Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2126 2019 m. spalio 10 d. kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas taisyklėmis, kuriomis reglamentuojama tam tikrų kategorijų gyvūnų ir prekių konkreti oficialioji kontrolė ir priemonės, kurių turi būti imamasi atlikus tokią kontrolę, taip pat nuostatomis dėl tam tikrų kategorijų gyvūnų ir prekių, kuriems netaikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose (Tekstas svarbus EEE)