Zaak T-424/17: Arrest van het Gerecht van 22 november 2018 — Fruit of the Loom/EUIPO — Takko (FRUIT) [„Uniemerk — Procedure tot vervallenverklaring — Uniewoordmerk FRUIT — Normaal gebruik van het merk — Artikel 15, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 18, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001] — Gezag van gewijsde — Artikel 65, lid 6, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 72, lid 6, van verordening 2017/1001)”]