Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1110 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2019, για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 4976] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)