Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.2404 — Elkem/Sapa) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)