Kommissionens beslut av den 3 maj 2000 om genomförandet av direktiv 89/106/EEG beträffande klassificering av byggprodukter, byggnadsverk och delar därav med avseende på brandmotstånd [delgivet med nr K(2000) 1001] (Text av betydelse för EES) (2000/367/EG)