Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 15. prosinca 2015. o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (07185/2015 – C8-0124/2015 – 2015/0062(NLE))