Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1539/2006 της Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των πόρων που θα καταλογιστούν στο δημοσιονομικό έτος 2007 για την παροχή τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Κοινότητας