Υπόθεση C-237/03: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως που υπέβαλε το Tribunal d'instance de Roubaix με απόφαση της 15ης Μαΐου 2003 στην υπόθεση Banque Sofinco SA κατά Daniel και Carole Djemoui