Úradný vestník Európskej únie, C 207, 30. august 2006