ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-3665/03 υποβολή: Nelly Maes (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Μη ομολογιακές οργανώσεις.