2002/625/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2002, για την τροποποίηση για δεύτερη φορά της απόφασης 2002/383/ΕΚ που προβλέπει ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την κλασική πανώλη των χοίρων στη Γαλλία, στη Γερμανία και στο Λουξεμβούργο (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2002) 2824]