Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 89/2003 av den 11 juli 2003 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet