Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1646 (2018. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem attiecībā uz informāciju, kas jānorāda, iesniedzot pieteikumu atļaujas saņemšanai un pieteikumu reģistrācijai (Dokuments attiecas uz EEZ.)