Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/1646, 13. juuli 2018, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega tegevusloa taotluses ja registreerimistaotluses esitatava teabe kohta (EMPs kohaldatav tekst)