Делегиран регламент (ЕС) 2018/1646 на Комисията от 13 юли 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за информацията, която трябва да бъде предоставена при подаване на заявление за лиценз и на заявление за регистрация (Текст от значение за ЕИП.)