Υπόθεση C-541/19: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 26ης Νοεμβρίου 2019 [αίτηση του Amtsgericht Hamburg (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — XW κατά Eurowings GmbH