Provedbena direktiva Komisije (EU) 2018/1028 оd 19. srpnja 2018. o ispravku Provedbene direktive (EU) 2016/2109 o izmjeni Direktive Vijeća 66/401/EEZ u pogledu uvrštavanja novih vrsta i botaničkog naziva vrste Lolium x boucheanum Kunth (Tekst značajan za EGP.)