Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1969 (2019. gada 26. novembris), ar ko pagarina termiņu, līdz kuram IPBC apstiprināts lietošanai 8. produkta veida biocīdos (Dokuments attiecas uz EEZ)