Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1969 на Комисията от 26 ноември 2019 година за отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на IPBC за употреба в биоциди от продуктов тип 8 (текст от значение за ЕИП)