Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 70, 18 Μάρτιος 1987