Úradný vestník Európskej únie, L 224, 27. augusta 2015