Официален вестник на Европейския съюз, L 224, 27 август 2015 г