Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 8, 2010m. sausis 14d