Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 8, 14 Ιανουάριος 2010