Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 348, 31 Δεκέμβριος 2001