Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 100, 15 Απρίλιος 1988