Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 127, 20 Μάιος 2005