Úradný vestník Európskej únie, L 276, 07. október 2006