Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 276, 2006m. spalis 07d