Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2597/90 της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 1990 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στην όρυζα και στα θραύσματά της