Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 220, 1 Αυγούστου 2013