Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 130, 22 Μάιος 1997