Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1759 z 23. októbra 2019, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 605/2010, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a jeho korunných dependencií do zoznamu tretích krajín alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup zásielok surového mlieka, mliečnych výrobkov, mledziva a výrobkov na báze mledziva určených na ľudskú spotrebu do Únie (Text s významom pre EHP)