Официален вестник на Европейския съюз, C 274, 11 септември 2012г