Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 70, 13 Μάρτιος 1987