Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 135, 13 Μάιος 2004